ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, Uncategorized

ΤΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

Advertisements
Uncategorized

Γιατί Η Ελλάδα Πρέπει Να Επενδύσει Στην Προσχολική Αγωγή

Η προσχολική αγωγή αποτελεί μια από τις βασικότερες προϋποθέσεις της κοινωνικής ευημερίας, του περιορισμού των ανισοτήτων και της ανάπτυξης. Θεωρείται μια από τις καλύτερες επενδύσεις που μπορεί να κάνει ένα κράτος. Γιατί αγνοείται στην Ελλάδα;

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΠΕ

Στάσεις και αντιλήψεις των παιδαγωγών ειδικής αγωγής ως προς τη χρήση εκπαιδευτικών εφαρμογών στον Η/Υ για την εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες.

ΠΗΓΗ:https://apothesis.lib.teicrete.gr/handle/11713/10

eidiki-300x170
Ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση

 

 

Στον τομέα της εκπαίδευσης βασικό ρόλο έχουν και οι παιδαγωγοί ειδικής αγωγής. Οι παιδαγωγοί είναι υπεύθυνοι για την εκπαίδευσή των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και είναι οι πρώτοι που θα αναγνωρίσουν την ιδιαιτερότητά τους. Πρέπει να είναι πάντα ενημερωμένοι για οτιδήποτε καινούριο κάνει την εμφάνιση του, προκειμένου να είναι σε θέση να μεταφέρουν τις γνώσεις τους και να βοηθήσουν τα παιδιά αυτά να προσαρμοστούν στην νέα πραγματικότητα, που ορίζει η σύγχρονη κοινωνία.

Το γεγονός αυτό, χρήζει τους παιδαγωγούς ως τα καταλληλότερα άτομα, για να προσδιορίσουν την σχέση που έχουν τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με τις νέες τεχνολογίες. Αυτό το ζήτημα θα διερευνηθεί και στην παρούσα πτυχιακή εργασία και συγκεκριμένα οι “στάσεις και αντιλήψεις των παιδαγωγών ειδικής αγωγής, ως προς τη χρήση εκπαιδευτικών εφαρμογών στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, για την εκπαίδευση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.”

Έπειτα από βιβλιογραφική έρευνα παρατηρήθηκε ότι, αν και υπάρχουν πολλές αναφορές για τις κατηγορίες των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τον τρόπο συμπεριφοράς τους, τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται οι ειδικοί και το ευρύτερο περιβάλλον των ατόμων αυτών, ακόμα και τον τρόπο που μπορούν να εκπαιδευτούν, δεν έχει διερευνηθεί ενδελεχώς το ενδεχόμενο εκπαίδευσης μέσω εφαρμογών Ηλεκτρονικού Υπολογιστή(Η/Υ).

Έχουν δημιουργηθεί διάφορες εφαρμογές εκπαίδευσης και χρησιμοποιούνται σε κάποιες -κατάλληλα εξοπλισμένες- σχολικές μονάδες, χωρίς όμως να έχει αξιολογηθεί η λειτουργία, η αποτελεσματικότητά και η χρησιμότητά τους. Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι να εκτιμηθεί, σύμφωνα με την άποψη των ειδικών παιδαγωγών, εάν οι εφαρμογές αυτές είναι σε θέση να εκπαιδεύσουν άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το ποσοστό και η συχνότητα χρήσης των συγκεκριμένων εφαρμογών στην Ελληνική εκπαίδευση, όπως επίσης και το βαθμό που εκείνη μπορεί να χρησιμοποιήσει τέτοιου είδους εφαρμογές. Επιμέρους στόχος της εργασίας είναι, να αποτελέσει την αφορμή για την διεξαγωγή μιας έρευνας εις βάθος σε όλη την Ελλάδα, όπου θα βοηθήσει το έργο των παιδαγωγών και θα ανυψώσει το επίπεδο της εκπαίδευσης των ΑΜΕΑ.

Η έρευνα θα επεκταθεί στους τρεις μεγαλύτερους νομούς της Κρήτης, το Ν. Ηρακλείου, το Ν. Ρεθύμνης και το Ν. Χανίων.

Η έρευνα θα επεκταθεί στους τρεις μεγαλύτερους νομούς της Κρήτης, το Ν. Ηρακλείου, το Ν. Ρεθύμνης και το Ν. Χανίων. Θα ακολουθηθεί ποσοτική έρευνα, το μέσο που θα χρησιμοποιηθεί είναι ερωτηματολόγια και θα διανεμηθούν μέσω διαδικτυακού χώρου (internet), αλλά και σε έντυπη μορφή σε άμεση παράδοση στους διερωτώμενους. Το στατιστικό πρόγραμμα που θα χρησιμοποιηθεί για την διεξαγωγή των αποτελεσμάτων θα είναι το SPSS (Superior Performance Software System) Statistics. Η εργασία χωρίζεται σε δύο θεωρητικά μέρη, τα οποία αποτελούνται από τρία κεφάλαια. Το πρώτο θεωρητικό μέρος ασχολείται με κάποιες γενικές έννοιες και ορισμούς που αφορούν την ειδική αγωγή. Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται οι άνθρωποι που θεωρούνται άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύετε η έννοια του παιδαγωγού ειδικής αγωγής, τα χαρακτηριστικά, οι αρχές που τον διέπουν και ρόλος που έχει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνετε μια αναφορά στο εκπαιδευτικό σύστημα που επικρατεί στην Ελλάδα και μια ιστορική αναδρομή γύρω από την ειδική αγωγή. Το δεύτερο θεωρητικό μέρος εμβαθύνει στο θέμα που απασχολεί την εργασία. Το πρώτο κεφάλαιο καταδεικνύει τις εκπαιδευτικές ανάγκες που έχουν τα άτομα ανά κατηγορία και την τακτική προσέγγισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το δεύτερο κεφάλαιο επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο μπορούν τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να ωφεληθούν μέσα από την χρήση εφαρμογών του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τέλος, το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει εφαρμογές που υπάρχουν και χρησιμοποιούνται στην ειδική αγωγή, ανά κατηγορία ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Έπειτα ακολουθεί το ερευνητικό μέρος, που περιλαμβάνει την μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της έρευνας. Η εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα που προέκυψαν κατά την διεξαγωγή της εργασίας, τον επίλογο, την βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε και το παράρτημα.